Korzyści dla kupujących
 • 3% rabatu przy przedpłacie na konto
 • Szybki termin realizacji zamówienia
 • Darmowa wysyłka od 200 zł*
 • Autoryzowany dystrybutor KRAUSE
accipo-contact
100% satysfakcji zakupu
RZETELNA Firma


  
Nasza infolinia:
+48 74 884 10 11
  
Nasz e-mail:
info@accipo.pl

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne
§2 Zasady prywatności
§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych
§4 Polityka „Cookies”
§5 Prawa i obowiązki
§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
§7 Korzystanie z wtyczek Social Media
Nota o prawach autorskich do Regulaminu
 

Instrukcja
 

§1 Postanowienia ogólne

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

4. Serwis stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację.

6. Dane klientów mogą być powierzone firmie Zaufane.pl w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu. Zaufane.pl odpowiada za zbieranie, zarządzanie i publikowanie Ocen i/lub Opinii odzwierciedlających doświadczenia Użytkowników, którzy zostali wskazani przez Klienta

7. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

§2 Zasady prywatności

1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5.  Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6.  Administratorem Państwa danych osobowych jest accipo sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Pocztowa 16a, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 7811860763, REGON: 301659230, kapitał zakładowy: 50 000 PLN opłacony w całości, spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000379018 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, e-mailem na adres: info@accipo.pl

7.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

 1. a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 2. b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

13. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

14. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

15. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

16. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

 1. a) nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 2. b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 3. c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 4. d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

17. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 1. a) w celu złożenia zamówienia;
 2. b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy;
 3. c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu;
 4. d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 5. e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 6. f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 7. g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 8. h) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 9. i) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 10. j) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 11. k) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 12. l) integracja z portalem społecznościom;
 13. m) ewentualne płatności internetowe.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 1. a) imię i nazwisko;
 2. b) adres zamieszkania;
 3. c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
 4. d) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 5. e) adres poczty elektronicznej (e-mail);
 6. f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny);
 7. g) datę urodzenia;
 8. h) PESEL;
 9. i) informacje o używanej przeglądarce internetowej;
 10. j) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe;

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:

 1. a) marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 2. b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach.

5. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

6. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 1. a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
 2. b) zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 3. c) statystycznych i archiwizacyjnych;
 4. d) działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody;
 5. e) działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji;
 6. f) działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych;
 7. g) dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

7. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

§4 Polityka „Cookies”

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3.  Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 1. a) optymalizacji korzystania ze strony;
 2. b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 3. c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 4. d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 5. e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics;
 6. f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads;
 7. g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
 8. h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej; z której aktualnie korzysta Użytkownik.

7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

 1. a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
 2. b) Ustawienia plików cookies Chrome
 3. c) Ustawienia plików cookies Firefox
 4. d) Ustawienia plików cookies Opera
 5. e) Ustawienia plików cookies Safari
 6. f) Pliki cookies w Android
 7. g) Pliki cookies w Blackberry
 8. h) Pliki cookies w iOS (Safari)
 9. i) Pliki cookies w Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 1. a) usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
 2. b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);
 3. c) wykonania zawartej umowy;
 4. d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 1. a) usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych;
 2. b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym ograniczeniem.

6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 1. a) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;
 2. b) wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies;
 3. c) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji;
 4. d) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

8. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

 1. a) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php;
 2. b) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

6.  Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

§8 Wykorzystywanie danych i przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Wysyłanie biuletynów przez Sendinblue. Nasz biuletyn e-mailowy jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy technicznego Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, któremu przekazujemy dane podane podczas rejestracji do biuletynu. Przekazanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO i służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi w korzystaniu ze skutecznego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu biuletynów. Dane, które podajesz w celu zapisania się do newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach Sendinblue w UE. Sendinblue wykorzystuje te informacje do wysyłki i analizy statystycznej biuletynu na nasze zamówienie. W celu oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, informacje techniczne (np. czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Dane są wyłącznie pseudonimizowane i gromadzone. Niepowiązane z innymi danymi osobowymi, bezpośrednie odniesienia osobiste są wykluczone. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz mogą posłużyć do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców. Jeśli chcesz sprzeciwić się analizie danych do celów oceny statystycznej, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Z polityką prywatności Sendinblue można zapoznać się tutaj https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

2. O ile jest to konieczne do wykonania umowy w celu dostawy i płatności, zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconemu bankowi zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO. W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów współpracujemy z zewnętrznymi partnerami spedycyjnymi i innymi usługodawcami. Twoje imię i nazwisko oraz adres dostawy oraz, jeśli jest to konieczne do dostawy, numer telefonu przekazujemy wyłącznie w celu dostarczenia towaru do wybranego przez nas partnera spedycyjnego, Art. 6 (1) (b) RODO

3. 3. Korzystanie z dostawców usług płatniczych (usług płatniczych):

 1. a) Paypal. Płacąc przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub - jeśli jest oferowana - "zakup na konto" lub "płatność na raty" przez PayPal, przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”), dalej. Przekazanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ustęp 1 litera b RODO i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania płatności.Dalsze informacje o ochronie danych, w tym informacje o używanych agencjach kredytowych, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 2. b) PayU. Dopuszczalne jest także przekazanie danych do zewnętrznego operatora PayU, a szczegółowe informacje w zakresie można znaleźć na stronie: https://www.accipo.pl/informacje/formy-platnosci

4. Kontrola kredytowa. Jeśli dokonamy przedpłaty (np. dostawa na rachunek), zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w ustaleniu wypłacalności naszych klientów przez KACZMARSKI GROUP Sp. j. 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12 NIP: 8952053350 lub Bürgel Kassel Kilian & Wojacek GbR, Hans-Sautter-Str. 20-22, 34134 Kassel, Niemcy. Dane osobowe wymagane do sprawdzenia zdolności kredytowej przekazujemy ww. usługodawcom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Google (uniwersalne) Analytics Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics używa tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Mogą być również przesyłane do serwerów Google LLC. Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

6. Uniwersalne śledzenie zdarzeń Microsoft Advertisingn Ta strona internetowa korzysta z uniwersalnego śledzenia zdarzeń technologii śledzenia konwersji „Microsoft Advertising” firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W celu korzystania z uniwersalnego śledzenia zdarzeń na każdej stronie naszej witryny internetowej jest przechowywany znacznik, który wchodzi w interakcję z plikiem cookie konwersji ustawionym przez firmę Microsoft. Ta interakcja umożliwia śledzenie zachowań użytkownika w naszej witrynie internetowej i wysyła zebrane w ten sposób informacje do firmy Microsoft. Ma to na celu umożliwienie statystycznego rejestrowania i oceny określonych z góry określonych celów. Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookies służących do odczytywania informacji o używanym urządzeniu końcowym, będzie się odbywało wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody Microsoft Advertising nie będzie używany podczas Twojej wizyty na stronie, a zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Więcej informacji na temat polityki prywatności Microsoft Advertising można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

6. Uniwersalne śledzenie zdarzeń Microsoft Advertisingn Ta strona internetowa korzysta z uniwersalnego śledzenia zdarzeń technologii śledzenia konwersji „Microsoft Advertising” firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W celu korzystania z uniwersalnego śledzenia zdarzeń na każdej stronie naszej witryny internetowej jest przechowywany znacznik, który wchodzi w interakcję z plikiem cookie konwersji ustawionym przez firmę Microsoft. Ta interakcja umożliwia śledzenie zachowań użytkownika w naszej witrynie internetowej i wysyła zebrane w ten sposób informacje do firmy Microsoft. Ma to na celu umożliwienie statystycznego rejestrowania i oceny określonych z góry określonych celów. Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookies służących do odczytywania informacji o używanym urządzeniu końcowym, będzie się odbywało wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody Microsoft Advertising nie będzie używany podczas Twojej wizyty na stronie, a zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Więcej informacji na temat polityki prywatności Microsoft Advertising można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

7. Podanie o pracę przez e-mail. Na naszej stronie internetowej w osobnym dziale zamieszczamy ogłoszenia o aktualnie wolnych stanowiskach, na które zainteresowani mogą aplikować mailowo na podany adres kontaktowy. Włączenie się do procesu aplikacyjnego wymaga, aby kandydaci przekazali nam wszystkie dane osobowe wymagane do rzetelnej i świadomej oceny i selekcji wraz z podaniem przez e-mail. Podstawą prawną tego przetwarzania, w tym kontaktowania się z nami w celu zapytania, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w Niemczech w związku z art. 26 ust. rozpoczęcie umowy o pracę. O ile w ramach procesu aplikacyjnego wymagane są od wnioskodawców szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 2) świeci. RODO, abyśmy mogli korzystać z naszych praw wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej oraz wywiązywać się z naszych zobowiązań w tym zakresie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przetwarzania w Niemczech w związku z art. 26 ust. 1 BDSG) w celu realizacji stosunku pracy.

8. Comarch ERP Optima. Korzystamy z oprogramowania księgowego w chmurze firmy Comarch S.A. (Al. Jana Pawła II 39 A 31 – 864 Kraków). OPTIMA przetwarza faktury przychodzące i wychodzące oraz w razie potrzeby transakcje bankowe naszej firmy, aby automatycznie rejestrować faktury, kojarzyć je z transakcjami i tworzyć z nich księgowość finansową w częściowo zautomatyzowanym procesie. Jeśli dane osobowe są również przetwarzane tutaj, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w sprawnej organizacji i dokumentacji naszych transakcji biznesowych. Więcej informacji na temat Optima, zautomatyzowanego przetwarzania danych i przepisów o ochronie danych można znaleźć na stronie https://www.comarch.pl/dane-osobowe-i-polityka-prywatnosci/

9. Trusted Shops Trustbadge. Na tej stronie internetowej umieszczono Trusted Shops Trustbadge w celu prezentowania naszego znaku jakości Trusted Shops oraz oferowania kupującym członkostwa w Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Służy on do realizowania naszych ustalonych w drodze wyważenia nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej sprzedaży naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane przy jego pomocy usługi stanowią ofertę firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Przy otwieraniu Trustbadge serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, informacje o ilości przesyłanych danych oraz o powiązanym z zapytaniem dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane po maksymalnie siedmiu dniach od odwiedzin użytkownika na stronie. Inne dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, jeżeli po złożeniu zamówienia użytkownik zdecydował się na wykorzystanie produktów Trusted Shops lub już się w tym celu zarejestrował. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops

10. Korzystanie z filmów z serwisu YouTube. Ta strona internetowa korzysta z funkcji integracji z YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z serwisu „YouTube”, który jest własnością firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Stosujemy przy tym rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacjami dostawcy uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero przy odtworzeniu filmu(-ów). W przypadku uruchomienia filmu pochodzącego z serwisu YouTube dostawca YouTube używa plików cookie w celu zgromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników. Według informacji YouTube służą one między innymi do zbierania statystyk video, poprawy układu przyjaznego dla użytkowników i do zapobiegania nadużyciom. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta, gdy kliknie na film video. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się z serwisu YouTube przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) w postaci profili użytkowników i poddaje je analizie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do YouTube. W ramach korzystania z YouTube dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA. Do wyżej opisanego przetwarzania, w szczególności stosowania plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, dochodzi tylko za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez udzielenia tej zgody filmy Youtube nie będą stosowane podczas wizyty użytkownika na stronie.Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych YouTube jest dostępnych u dostawcy serwisu na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

11. Cookie-Consent-Tool. Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. panel zarządzania plikami cookie „Cookie-Consent-Tool” w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie wymagające zgody. Panel zarządzania plikami cookie „Cookie-Consent-Tool” jest wyświetlany użytkownikom w formie interaktywnego interfejsu użytkownika po wejściu na stronę, na której można wyrazić zgodę na niektóre pliki cookie lub aplikacje oparte na plikach cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Za pomocą tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy udzielono na to zgody. Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania preferencji użytkownika dotyczących plików cookie. Dane osobowe użytkowników zasadniczo nie są przetwarzane. Jeśli w pojedynczych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu zapisywania, przypisywania lub protokołowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od zgody użytkownika. Dalsze informacje na temat operatora i możliwości ustawień panelu zarządzania plikami cookie Cookie-Consent-Tool można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.plNasza infolinia:
74 884 10 11
Nasz e-mail:
info@accipo.pl