0
Koszyk
Koszyk jest pusty.
Koszyk

Regulamin sklepu internetowego accipo

1. Obszar obowiązywania i definicje

W ramach relacji biznesowych pomiędzy accipo sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Pocztowa 16a, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 7811860763, REGON: 301659230, kapitał zakładowy: 50 000 PLN opłacony w całości, spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000379018 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy (dalej „accipo” lub „accipo sp. z o.o.”) oraz Klientem (zwanym dalej „Klientem”) obowiązuje niniejszy regulamin w brzmieniu obowiązującym na moment składania zamówienia. Pod pojęciem „Klient” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia na odległość w ramach Sklepu accipo sp. z o.o.. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: info@accipo.pl lub pod numerem telefonu: 74 632 08 40 (opłata według właściwego operatora).

2. Złożenie zamówienia

Produkty prezentowane na stronie internetowej www.accipo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamówienia na produkty wystawione na stronie internetowej www.accipo.pl można składać poprzez:

 • w/w stronę internetową,
 • wysłanie zamówienia e-mailem na adres: info@accipo.pl.

Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z accipo sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. Otrzymanie przez sklep internetowy accipo zamówienia Klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie do Klienta e-maila z treścią złożonego zamówienia oraz z treścią wcześniej zaakceptowanego regulaminu. Zawarte w zamówieniu informacje o cenie mają charakter wiążący.

W przypadku płatności przy odbiorze umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta w/w e-maila. W przypadku pozostałych form płatności umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania e-maila z informacją, że płatność dokonana przez Klienta została zaksięgowana na rachunku bankowym accipo sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sklepu internetowego accipo odbywa się poprzez załączenie w/w danych i w/w regulaminu do e-maila wysłanego jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Dostępny pod adresem www.accipo.pl sklep internetowy accipo sp. z o.o. został sprawdzony i przestrzega kryteria jakości Trusted Shops, które można pobrać na stronie www.trustedshops.pl.

3. Cena oraz koszt wysyłki

Podane ceny zawierają 23% podatku od towarów i usług (VAT). Wysyłka zamówienia o łącznej wartości powyżej 200,00 zł (brutto) GRATIS. Do zamówienia o łącznej wartości poniżej 200,00 zł (brutto), doliczana jest jednorazowa opłata za usługę transportową w wysokość 25,00 zł (brutto).

4. Formy i warunki płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 1. przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy accipo sp. z o.o.,
 2. płatność przy odbiorze
 3. PayU.pl
 4. Raty PayU.pl oraz
 5. PayPal

Szczegółowe informacje na temat różnych form płatności znajdą Państwo tutaj.

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

W przypadku wyboru innej formy płatności niż „płatność przy odbiorze” Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania zapłaty ceny w w/w terminie zamówienie Klienta zostanie przez accipo anulowane.

5. Prawo własności

Do momentu pełnej zapłaty przez Klienta, towar pozostaje własnością accipo sp. z o.o.

6. Warunki dostawy

Czas realizacji zamówienia wraz z jego dostawą podany jest przy każdym prezentowanym produkcie i obowiązuje po wpływie pełnej ceny na rachunek bankowy accipo sp. z o.o. (w przypadku płatności przelewem) lub od chwili wysłania przez accipo sp. z o.o. do Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze). Towar wysyłany jest pocztą kurierską. Jeśli czas dostawy przedłuży się, accipo sp. z .o.o. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 

Dostawa towarów jest ogranicznona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7. Odpowiedzialność za wady:

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 1. a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

 2. b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

 3. c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

 4. d. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców, kuriera, usług internetowych itp.

 5. e. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3. accipo.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – accipo sp. z o.o., ul. Pocztowa 16a, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 632 08 40, fax 74 632 08 44, e-mail: info@accipo.pl – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie zwracanej rzeczy na adres: KRAUSE (punkt serwisowy) ul. Stalowa 10, 58-100 Świdnica („Punkt Zwrotów”), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. accipo sp. z o.o.,
 2. ul. Pocztowa 16a,
 3. 58-200 Dzierżoniów,
 4.  
 5. tel. 74 632 08 40
 6. fax 74 632 08 44
 7. e-mail: info@accipo.pl
 1. Ja/My(*) ............niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):..........
 2.  
 3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):.......
 4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów):........
 5. Adres konsumenta(-ów):..................
 6.  
 7. Data:
 8. (*) Niepotrzebne skreślić.
 9.  

8. Faktura

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Jeżeli nie wyrazi na to zgodny wysyłamy fakturę VAT w formie papierowej wraz z przesyłką.

9. Reklamacje

Jeżeli zakupiony przez Konsumenta produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Konsument może go reklamować poprzez powiadomienie accipo sp. z o.o. (sprzedawcę) o reklamacji i jej przyczynach drogą e-mailową na adres info@accipo.pl lub telefoniczną pod numerem 74 632 08 40 lub listownie (procedura wydłuży się o okres doręczenia pism) na adres ul. Pocztowa 16a, 58-200 Dzierżoniów i odesłanie reklamowanego produktu na adres: KRAUSE (punkt serwisowy) ul. Stalowa 10, 58-100 Świdnica lub na inny adres wskazany przez sprzedającego w trakcie rozpatrywania reklamacji („Punkt Zwrotów”).

W przypadku zasadnej reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do Punktu Zwrotów. Koszty związane z zakupem reklamowanego produktu i jego zwrotem, sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji.

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego albo sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym terenowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Dla towarów zakupionych przed 25.12.2014 r. w zakresie reklamacji obowiązują przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. NR 141 poz. 1176 ze zm.)

10. Gwarancja

Drabiny marki KRAUSE objęte są 2-letnią gwarancją producenta. Rusztowania marki KRAUSE objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji należy wysłać pisemnie do accipo sp. z o.o. lub (opcjonalnie) bezpośrednio do producenta aby uzyskać dalszych informacji o sposobie postępowania w celu zrealizowania prawa z gwarancji.

11. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Klientów accipo sp. z o.o. jest dla nas bardzo ważna. Gromadzone przez nas dane osobowe Klientów są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Szczegółowe informacje o gromadzonych danych znajdą Państwo w Polityce prywatności.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego regulaminu, prosimy o kontakt e-mailem info@accipo.pl.

Trusted Shops Zertifikat


Nasza infolinia:
74 632 08 40
Nasz e-mail:
info@accipo.pl